Saxofoonschool Oosterbeek

Hedendaagse lessen op jouw niveau…

Algemene voorwaarden

Saxofoonles Oosterbeek

SaxofoonSchool bedrijfsgegevens:
De Saxofoonles Oosterbeek  is een onderdeel van het muziekbedrijf “Saxofoonschool” en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de saxofoonlessen.

Bedrijfsgegevens

SaxofoonSchool
Jeroen Kraaij (Eigenaar)
Secretaris Kuitstraat 22
6861 BB Haarlem
www.musicalive.nl


KVK-nummer: 3424554

BTW-nummer: NL001377205B82

Update
Versie oktober 2022

Saxofoonles Oosterbeek_verschillende leeftijden op saxofoonles

1. HET AANMELDEN BIJ DE SAXOFOONSCHOOL:
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit staat bij inschrijven op de website. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeurs lesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-cursisten krijgen een bevestiging per e-mail van hun aanmelding. Instromen kan gedurende het gehele jaar.

Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich niet zelf inschrijven. Minderjarige en handelingsonbekwame meerderjarige cursisten dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijke toestemming kan blijken door medeondertekening van deze overeenkomst door ouders of verzorgers.

2. HET CURSUSSEIZOEN EN HET VOLGEN VAN SAXOFOONLES:
Cursisten die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor het volgen van een proefles met een docent.
Dit gebeurt door middel van een e-mailbericht van de administratie of doordat de docent zelf contact opneemt om een afspraak te maken.

Tijdens de introductie of kennismaking krijgt de cursist informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf of huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent bevestigd. Cursisten die zich na 1 juni aanmelden, kunnen pas in de loop van augustus/september beginnen met lessen vanwege de zomervakantie.

Cursisten die al lessen volgen bij de SaxofoonSchool, hebben voorrang op de lesdagen en lestijden voor het volgende seizoen. Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing om lessen te volgen. Een lesseizoen bestaat uit 40 lesweken en volgt de schoolvakanties van Noord- Nederland. Als een cursist besluit lessen te volgen van 1 x in de week, dan staat zijn lestijd vast voor het gehele seizoen. Een cursist die 1 x in de twee weken komt, heeft recht op 20 weken les per seizoen. Uiteraard kunnen er in overleg gedurende het jaar wijzigingen plaatsvinden, maar altijd volgens het tot dan toe geldende lesrooster.

Afwezigheid van de cursist dient uiterlijk 24 uur van tevoren duidelijk te worden gemeld bij de docent. Niet gevolgde lessen kunnen in samenspraak met de docent worden ingehaald. Lukt dit niet omdat zowel de cursist als de docent geen alternatief lesmoment gedurende de week kan inplannen, dan vervalt de les. Wel is het mogelijk om in samenspraak met de docent een les in een schoolvakantie in te halen. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats volgens de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

3. HET LESGELD EN DE BETALING DAARVAN:
Een cursist neemt een pakket voor een seizoen af. Lessen kunnen worden gevolgd voor 1 x per week of 1 x per twee weken. Het actuele tarief wordt tijdens de inschrijving duidelijk aangegeven en de cursist gaat hiermee akkoord middels het betalen van de factuur.

Betaling van de lesgelden kan alleen via een factuur en in maximaal vier (afhankelijk van de startdatum) gelijke termijnen. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet-, onvolledig en/of ontijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de SaxofoonSchool zich het recht voor de cursist de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk. De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in juli vastgesteld en bekendgemaakt op de website.

4. HET OPZEGGEN OF BEËINDIGEN VAN DE LESSEN:
Opzegging of beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk door een e-mail te sturen aan de  SaxofoonSchool (info@saxofoonschool.nl). De opzegging of beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de cursist van de SaxofoonSchool hiervan via e-mail een bevestiging heeft ontvangen.

De opzegtermijn is 1 maand, waarbij kan worden opgezegd per eerste dag van de volgende maand. Restitutie vindt plaats op de volgende gronden:
a) verhuizing van de cursist buiten de regio (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
b) langdurige ziekte van de cursist (tegen overlegging van een medische verklaring);
c) overlijden van de cursist;
d) jaarcursus: lesuitval van meer dan 5 lessen veroorzaakt door of vanwege de SaxofoonSchool (vanaf de 6e les vindt restitutie plaats).
e) Zie ook Corona-voorwaarden extra toegevoegd aan dit inschrijfformulier.
In de onder a) tot en met c) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de SaxofoonSchool. Openstaande lessen vervallen automatisch aan het einde van het seizoen.

5. ALS DE DOCENT AFWEZIG IS:
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste keer niet vervangen. De SaxofoonSchool verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e). Wel is het mogelijk om in samenspraak met de docent een les op een ander moment in de week of in een schoolvakantie in te halen. Lukt dit niet omdat zowel de cursist als de docent geen alternatief lesmoment gedurende de week kan inplannen, vervalt de les.
Per cursusjaar kan er één les komen te vervallen in verband met scholing van de docent.

De SaxofoonSchool verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar, zoveel mogelijk te beperken. De SaxofoonSchool is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de cursist. De cursist kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen zoals opzegging of restitutie.

6. DE HUUR VAN DE SAXOFOON EN LESMATERIALEN:
De SaxofoonSchool bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen de cursist en Harry Bakker Saxofoons te Muiderberg. Echter kan de SaxofoonSchool nooit aansprakelijk worden gesteld voor en door geschillen tussen de cursist en Harry Bakker Saxofoons. Op de huur zijn de algemene voorwaarden van Harry Bakker Saxofoons van toepassing en de  SaxofoonSchool kan deze niet verstrekken. Kijk voor meer informatie over Harry Bakker Saxofoons op www.harrybakker.nl of bel nummer +31(0)294 262 049.

Het borgbedrag wordt bij beëindiging van het huurcontract direct terugbetaald door Harry Bakker Saxofoons, mits het instrument binnen de voorwaarden wordt ingeleverd. De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de cursist.

7. UW GEGEVENS:
Sinds 25 mei 2018 is de wet persoonsgegevens actief. De  SaxofoonSchool gebruikt persoonsgegevens om de volgende redenen:

Aanmelding van de cursist en voor het onderhouden van contact
 of de cursist ouder is dan 21 jaar (verplicht voor bijvoorbeeld de belastingdienst)
 Voor de verwerking van de incasso of factuur
, persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven
.De cursist gaat bij het inschrijven akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in een beschermde database. De cursist kan altijd vragen om de persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. De persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is. In dit geval wordt de cursist altijd hiervan op de hoogte gesteld.

8. SOCIAL MEDIA
:
De SaxofoonSchool wil voor haar promotie graag gebruikmaken van social media kanalen. Hierop kunnen foto’s, video’s en andere content worden geplaatst. Omdat sommige cursisten hier een probleem mee hebben of hier geen behoefte aan hebben, willen wij hier nadrukkelijk zorgvuldig mee omgaan. Tijdens het inschrijven kan er worden aangegeven of de SaxofoonSchool content mag publiceren.

8. HET JEUGDCULTUURFONDS:
Is geld een probleem en wil je wel les, ga dan naar www.jeugdcultuurfonds.nl

9. DE FLEXIBILITEIT VAN DE SAXOFOONSCHOOL:
De SaxofoonSchool is opgericht om mensen enthousiast te maken voor het bespelen van de saxofoon. Elke week staan wij klaar om onze cursisten te helpen met het maken van muziek. Het kan voorkomen dat een cursist ontevreden is of dat er wat gebeurt waardoor het enthousiasme wordt getemperd. De SaxofoonSchool staat altijd open voor feedback. Er kan altijd wat misgaan en de SaxofoonSchool zal dit proberen zo goed mogelijk op te lossen in samenspraak met de cursist.

10. VOOR ALS ER TOCH WAT GEBEURT:
Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten van de SaxofoonSchool. Geschillen die samenhangen of voortvloeien uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn behandelt de rechtbank Noord-Holland in eerste aanleg met uitsluiting van andere mogelijke bevoegde rechters.

Wil je graag een keertje een proefles saxofoon volgen om te ontdekken hoe leuk het is? Neem vrijblijvend contact met mij op voor het maken van een afspraak.